AKKOÇ BUTİK OTEL olarak; müşterilerinin, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunulmaktadır. 

Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

AKKOÇ BUTİK OTEL,kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı

AKKOÇ BUTİK OTEL, kişisel verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup kişisel verileri KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı;

• Sözleşmeye dayalı ilişki kapsamında sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilebilmesi,

 •Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, bizimle çalışma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi,

• Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,

• Elektronik (çağrı merkezi gibi diğer tüm hizmet birimleri ve kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

• KVKK ve ilgili mevzuatlar kapsamında aracılık ettiğimiz ve iş ortağı sıfatıyla sunabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması,

• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,

 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,

• Müşteri memnuniyetinin temini ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

•Otelimizin taraf olduğu soruşturma dosyası, dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık alınması,

•Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması,

 • Güvenlik uygulamaları nedeniyle ve Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında kamera görüntülerinin kaydedilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan; iş ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, Maliye Bakanlığı, sigorta şirketleri, Emniet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve talep gelmesi halinde otel yetkililerinden müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili diğer resmi ve idari mercilere 6698 sayılı Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; müşteri görüşmeleri, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti gibi Otelimizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri kapsamında yer almayan kişisel verileriniz Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; bu hukuki sebeplere dayandırılamayan durumlarda Kanunun 5. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine, Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine; kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayandırılamayan durumlarda Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine, Sağlık verileriniz Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Otelimiz  bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir. 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca  başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

Saygılarımızla,

AKKOÇ BUTİK OTEL

Cemalpaşa Mah. 63005 Sok. No:22 Seyhan/ADANA

Aydınlatma Metnini İndirmek İçin Lütfen tıklayın

Paylaş